The Godfather: Part II (1974) Greek Subtitles


The early life and career of Vito Corleone in 1920s New York is portrayed while his son, Michael, expands and tightens his grip on his crime syndicate stretching from Lake Tahoe, Nevada to pre-revolution 1958 Cuba.

Release:

IMDB: 9

Genders: Crime, Drama

Countries: USA

Time: 200 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
35.2KB
Language
Greek
Release Type
N/A
Relase Info:

The Godfather part II Greek subs

Create By
Cleon
Comment

List other Greek Subtitle

Greek The Godfather part II Greek subs 2 years ago 1 35.2KB

Subtitle Preview

{2108}{2231}¼ Íïíüò ãåííÞèçêå Âßôï Áíôïëßíé,|óôï ÷ùñéü Êïñëåüíå ôçò Óéêåëßáò.
{2237}{2360}Ôï 1 901 ï ðáôÝñáò ôïõ äïëïöïíÞèç
Loading...